Občanské sdružení rodičů a přátel SPŠ a SOŠGS, budovy B
Topolová 584
43401 Most

Údaje pro fakturaci:

Občanské sdružení rodičů a přátel SPŠ a SOŠGS, budovy B
J. Palacha 711/2
43401 Most
IČO: 01327143

Občanské sdružení

ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 od 7. 11. 2023

Výbor OS:

Předseda OS: Hana Novotná – A2S

Hospodářka OS: Ing. Libuše Jenešová

Člen OS: Ing. Ivana Dušánková

Člen: Jana Rolníková – L1

Revizní komise:

Předseda revizní komise: Ing. Michaela Pfeiferová – R1

Člen revizní komise: Ing. Miroslav Kozák – S3

Člen revizní komise: Věra Malypetrova – S1

Stanovy

Občanského sdružení rodičů a přátel Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, budovy B, Jana Palacha 711/2, Most

Čl. 1. – Úvodní ustanovení

Občanské sdružení rodičů a přátel Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie       a služeb Most, budovy B je samostatné a dobrovolné sdružení zřízené podle zákona č. 83/1990 Sb.       O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou.

Název občanského sdružení:

Občanské sdružení

rodičů a přátel

Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, budovy B

Most, Jana Palacha 711/2

Dále jen „sdružení“.

Sídlo sdružení:  Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Jana Palacha 711/2, 434 01 Most

Čl. 2. – Cíl činnosti

Cílem činnosti sdružení je rozvoj duchovních, humanitních i hmotných potřeb žáků Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, budovy B, Jana Palacha 711/2, Most a zabezpečení potřeb školy pro tento rozvoj.

Sdružení neslouží k výdělečné činnosti, ale jeho úkolem je přispět k pozvednutí úrovně školy a ke zvýšení ctižádosti a snahy žáků pro dosažení co nejlepších studijních výsledků.

Dalším cílem sdružení je zajišťovat finanční a materiální podmínky pro organizování školních                 i mimoškolních akcí a soutěží pro žáky a podpora kulturních a společenských akcí školy.

Čl. 3. – Členství ve sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se statutem a cíli sdružení.

Členství vzniká dnem přijetí za člena na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje výbor sdružení. Člen má právo podílet se na činnosti sdružení a obracet se na orgány sdružení s podněty      a  žádat o jejich vyjádření.

Členství ve sdružení zaniká písemným sdělením o vystoupení nebo zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady.

Čl. 4. – Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: valná hromada, výbor, revizní komise.

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. Volí ze svého středu výbor sdružení. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, svolává ji výbor. Rozhoduje o zániku sdružení. Schvaluje výroční zprávu o činnosti, roční uzávěrku hospodaření. Připravuje návrh rozpočtu na další období, rozhoduje o koncepční činnosti. Rozhoduje o zrušení členství a zrušení sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů nebo jejich zástupců. V případě hlasování je třeba dosáhnout prosté většiny přítomných členů nebo jejich zástupců.

Výbor sestává z pěti členů volených valnou hromadou. Jedná jménem valné hromady v době mezi zasedáními valné hromady a zodpovídá se ze své činnosti valné hromadě. Skládá se z předsedy, hospodáře, zástupce pedagogického sboru školy a dalších členů. Předseda je volen členy výboru. Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Výbor svolává předseda dle potřeby. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Revizní komise je volena valnou hromadou a jí také odpovídá. Revizní komise je nejméně dvoučlenná. Kontroluje hospodaření výboru a o své činnosti a zjištěních podává zprávu valné hromadě.

Čl. 5. – Hospodaření sdružení

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdrojem majetku jsou zejména dary rodičů a přátel školy a dalších fyzických a právnických osob,  výnosy majetku, příjmy z činností při naplňování cílů sdružení. Za hospodaření odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě finanční uzávěrku hospodaření. Sdružení má založen samostatný finanční účet a vede jednoduché účetnictví se všemi náležitostmi. Poskytování finančních prostředků na cíle sdružení konzultuje výbor s ředitelem Střední průmyslové škola a Střední odborné školy gastronomie a služeb, Jana Palacha 711/2, 434 01 Most.

Čl. 6. – Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, vyhlášením valnou hromadou nebo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy.

Veškerý majetek sdružení po zániku připadne Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb, Jana Palacha 711/2, 434 01 Most.

Čl. 7. – Závěrečná ustanovení

O změnách a doplňcích těchto stanov rozhoduje valná hromada. Statut sdružení nabývá účinnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy.