Fakultní školy Univerzity J. E. Purkyně a jejich spolupráce

Dne 14. 10. 2019 se žáci 4. ročníku naší školy, se zaměřením na strojírenství s využitím výpočetní techniky, účastnili exkurze na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) – Fakultě strojního inženýrství (FSI) v Ústí nad Labem. V rámci spolupráce fakultních škol UJEP se této exkurze zúčastnila i naše partnerská škola – Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov. Cílem této akce bylo, a do budoucna bude, přiblížení a zprostředkování představy o studiu technických oborů a zlepšení kvality vzdělávacího procesu a rozvoj potenciálu žáků i pedagogů v oblasti techniky. Podstatou vzájemné spolupráce základních a středních fakultních škol UJEP – Fakulta strojního inženýrství je žákům přiblížit a zprostředkovat představu o studiu technických oborů na střední a na vysoké škole. Obr. 1 Naši návštěvu na UJEP zahájil úvodním slovem děkan Fakulty strojního inženýrství prof. Ing. Štefan Michna, PhD., který představil studijní programy na UJEP – FSI. Obr. 2 Po přivítání žáků a studentů děkanem FSI a jeho úvodním slovu se všichni účastníci fakultní školy rozdělili do skupin pod vedením garanta celé akce doc. Ing. Milana Chalupy, CSc. Obr. 3 Jednotlivé skupiny si pak v přesně nastaveném harmonogramu prohlédly důležitá a významná výzkumná pracoviště UJEP, včetně vědecké knihovny, kde se seznámily se současným standardem technického vývoje a inovací v oblasti techniky a výzkumu strojírenství. Obr. 4 Děkujeme především doc. Ing. Milanu Chalupovi, CSc., a jeho týmu spolupracovníků za skvělou organizaci a vynikající průběh celé akce.

Studenti v posluchárně
Skupina studentů 1 na výzkumném pracovišti
Skupina studentů 2 na výzkumném pracovišti
Skupina studentů 3 na výzkumném pracovišti