Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 

 

Předměty povinného základu Značka Ročník Celkem
 1.  2.  3.  4.
Předměty povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I. ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II. NEJ/ANJ 2 2 2 2 8
Konverzace v cizím jazyce KON 1 1
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 3 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 2 2
Chemie CHE 2 2
Základy ekologie ZEK 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Předměty povinné – odborné
Dopravní zeměpis DOZ 2 2
Doprava a přeprava DOP 2 2 4
Příprava výroby PŘV 3 3 6
Logistika a obslužné systémy LOG 3 3 6
Ekonomika EKO 1 2 2 2 7
Informační a komunikační technologie IKT 2+2 2+2 2+2 2+2 8
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2
Účetnictví UCT 2 2 3 7
Silniční doprava a přeprava SDP 1 1 2
Silniční vozidla SIV 3 2 5
Řízení motorových vozidel RMV 2 2
Řízení městské dopravy RMD 2 2
Předměty povinné – učební praxe
Praxe PRA 3 3 6
Ekonomická praxe EPR 3 3
Celkem 33 31 32 33 129

      

       Dělení hodin do skupin (IKT – 2+2) se využívá při větším počtu žáků ve třídách.

Odborná praxe je zařazena do 2. a 3. ročníku vždy v rozsahu 2 týdnů na pracovištích sociálních

partnerů školy.

Učební praxe je v rámci obsahového okruhu Doprava a přeprava a Logistika v rozsahu 9 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání.

Konverzace v cizím jazyce je zařazena na cizí jazyk I. a je rozšiřujícím předmětem k přípravě na maturitní zkoušku z cizího jazyka.