Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

zaměření: Strojírenství s využitím výpočetní techniky

 

 

Předměty povinného základu Značka Ročník Celkem
 1. 2. 3. 4.
Předměty povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk ANJ, NEJ 3 3 3 3 12
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 2 2
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 2 2 4
Chemie CHE 2 2
Základy ekologie ZEK 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Předměty povinné – odborné
Technické kreslení TEK 4 2+2 6
Mechanika MEC 2 2 1 1 6
Stavba a provoz strojů SPS 4 2 3 9
Konstrukční cvičení KOC 1+1 2+2 2+2 5
Strojírenská technologie STT 3 3 2 3 11
Technologická cvičení TEC 2+2 2+2 4
Kontrola a měření KOM 4+4 4
Informační a komunikační technologie IKT 1+1 2+2 1+1 1+1 5
Počítačová grafika POG 1+1 1
CAD systémy CAD 4+4 2+2 6
Ekonomika EKO 2 1 3
Automatizace AUT 2/1+1 2
Elektrotechnika ELE 2/1+1 2
Předměty povinné – učební praxe
Praxe PRA 3 3 3 9
Celkem 33 33 33 33 132

Odborná praxe je zařazena do 2. a 3. ročníku vždy v rozsahu 2 týdnů na pracovištích sociálních partnerů školy.

Praxe je součástí Učební praxe je v rámci obsahového okruhu Projektování a konstruování, Strojírenská technologie a Stavba a provoz strojů v 9 týdenních vyučovacích hodinách za celou dobu vzdělávání.

Dělení do skupin

1+1      třída je na předmět rozdělena na skupiny

2/1+1  třída má jednu hodinu předmětu společnou, na druhou hodinu je rozdělena na skupiny