Technické lyceum

78-42-M/01 Technické lyceum

 

Předměty povinného základu Značka Ročník Celkem
 1. 2. 3. 4.
Předměty povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I. ANJ I. NEJ I. 4 3 4 4 15
Cizí jazyk II. NEJ II. ANJ II. 3 2 4 9
Dějepis DEJ 2 2 4
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 1 4
Ekonomika EKO 3 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Matematika MAT 4/1+1 4/1+1 4 3 15
Fyzika FYZ 3/1+1 3/1+1 2 2 10
Aplikovaná matematika APM 2 2
Technická fyzika TEF 2 2 4
Chemie CHE 3/1+1 2 2 7
Biologie BIO 3 3
Předměty povinné – odborné předměty
Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2
Průmyslové výtvarnictví PRU 3 3
Technické kreslení TEK 3 3
Deskriptivní geometrie DEG 3/1+1 2/1+1 5
CAD systémy CAD 1+1 2+2 2+2 5
Informační a komunikační technologie IKT 2+2 2+2 2+2 2+2 8
Výběrové a volitelné předměty Značka Ročník Celkem
Technická mechanika* TEM 4 4
Technologické procesy* TEP 4 4
Technická měření** TMR 3 3
Elektrotechnika a automatizace** ELA 3 3
Celkem 32 32 32 33 129

* – žák si volí ve třetím ročníku jeden z uvedených předmětů

** – žák si volí ve čtvrtém ročníku jeden z uvedených předmětů

–        není-li za počtem hodin uveden žádný údaj, třída se při vyučování nedělí,

–        je-li za počtem hodin uveden za lomítkem další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin z celkového počtu. (např. MAT – 4/1+1; 3 hodiny má třída nedělené a jednu hodinu – cvičení dělenou).

–        dělení hodin se využívá při větším počtu žáků ve třídě (pro zajištění individuálního přístupu k žákům v hodinách cvičení)

Odborná praxe je zařazena do 2. a 3. ročníku vždy v rozsahu 2 týdnů na pracovištích sociálních partnerů školy.