Informace budoucích 1. ročníků

Střední průmyslová škola a st STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB, MOST, P. O.
budova B

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU
ve šk. roce 2018/2019

Zahájení šk. r. 2018/2019: Pondělí 3. září 2018 od 08:00 h v jídelně školy, seznámení s vedením školy, třídním učitelem a celým pedagogickým sborem.

Čipové karty:

Vstup do budovy školy je zajištěn přes čipové karty, které si žáci v prvním týdnu měsíce září zakoupí za 100 Kč u třídního učitele, čipové karty jsou funkční po celou dobu vzdělávání a žákům zůstávají, nevrací se. Po ukončení vzdělávání jsou automaticky zablokovány a nelze je použít.

Kamerový systém:

Škola je monitorována kamerovým systémem na vstupech do školy a v šatnách žáků z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku žáků.

Elektronická žákovská:

Rodiče i žáci mají možnost kontroly hodnocení žáků prostřednictvím Bakaláře na webových stránkách školy. Na začátku školního roku obdrží žáci i zákonní zástupci přístupové kódy.

Učebnice:

Žáci si zakoupí učebnice podle pokynů vyučujících na začátku školního roku. Ve středu 20. 6. 2018 od 13:00 h proběhne v hale budovy SPŠ Most burza učebnic, kde si mohou žáci zakoupit levněji učebnice od spolužáků.

Omlouvání absence:

Dle ustanovení školního řádu, systém omluvných listů – potvrzení zák. zástupcem. Do 3 dnů telefonicky informovat třídního učitele (nebo sekretariát školy) o absenci. Pokud je absence delší dvou dnů (ozdravné pobyty, sportovní soustředění) – je nutné podat prostřednictvím třídního učitele písemnou žádost vedení školy.

Spolupráce s rodiči:

2x ročně rodičovské schůzky, individuální konzultace s učiteli kdykoliv v průběhu šk. roku po předchozí domluvě.
Škola telefonicky informuje zák. zástupce žáka v případě neprospěchu nebo hrubého porušení školního řádu vždy ve čtvrtletí, pololetí a třičtvrtletí nebo okamžitě dle závažnosti. Základní informace o akcích školy
a hodnocení žáků lze též získat na webových stránkách školy. Žáci a zákonní zástupci žáků se mohou se svými návrhy, podněty a připomínkami též obracet na školskou radu, která je při škole zřízena.

Občanské sdružení rodičů a přátel školy:

Na začátku školního roku zákonní zástupci přispívají na akce školy finančním příspěvkem v minimální výši 300 Kč. Žáci obdrží prostřednictvím třídního učitele smlouvy o příspěvku na Občanské sdružení rodičů a přátel školy.

Základní požadavky na vybavení:

– přezůvky (nejlépe pantofle, bačkory – bez černé podrážky),
nepřezouvání je kázeňským přestupkem,
– sešity A4 (cca 15 ks) , psací a rýsovací potřeby, kalkulačka
s goniometrickými funkcemi, flash, sportovní úbor a obuv na
tělesnou výchovu (blíže upřesní vyučující těl. výchovy v září),
– 1 visací zámek na šatnovou skříňku (již 1. den).

Základní požadavky pro výuku předmětu Praxe (kromě oboru Technické lyceum) v dílnách školy:

– pracovní oděv („montérky“),
– pevná plná pracovní obuv (např. „Farmářky“, „fáračky“),
– pokrývka hlavy (čepice),
– posuvné měřidlo, svinovací metr, sešit A4, psací potřeby.

Stravování:

Obědy v jídelně školy, Palachova ulice, stravenky vydává pí Dáša Novotná – tel.: 476 702 740,
u které zájemci odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování (přihláška k dispozici u pí Dáši Novotné nebo ke stažení na webových stránkách školy.
Lze platit trvalým příkazem ze sporožirového účtu nebo složenkou typu A.
Číslo účtu SŠGS: 27833491/0100
Hodnota oběda je 29 Kč.
Svačiny v budově školy – kantýna a nápojové automaty.

Lékařská péče:

Škola nezajišťuje lékařské ani stomatologické prohlídky
(svobodná volba lékaře). V případě školních úrazů je škola pojištěna.

Autobusové spojení:

Nádraží Most – autobusová linka č. 5 a č. 30 (zajišťuje DP).

Ubytování:

Individuálním zájemcům o internátní ubytování poskytne informace ředitelství školy.

Potvrzení:

Tiskopisy na dopravu se potvrzují poslední týden v měsíci srpnu. Potvrzení o návštěvě školy se potvrzují od měsíce září prostřednictvím třídního učitele.

Kurzy:

Ve 2. ročníku se uskuteční lyžařský kurz a ve 3. ročníku cyklosportovní kurz.

Upozornění:

Na začátku každého školního roku musí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák odevzdat své zdravotní pojišťovně potvrzení
o vzdělávání.
V budově školy a v areálu školy je přísný zákaz kouření.

Časový rozvrh vyučovacích hodin:

 

Hodina

Zahájení            07:40   08:30   09:30   10:25   11:20   12:40   13:30   14:20   15:10 

Ukončení           08:25   09:15  10:15   11:10   12:05   13:25   14:15   15:05   15:55 

Přestávka na oběd: 12:05 – 12:40

Telefon Adresa: Most, Jana Palacha 711/2
ředitelka 476 702 735 Bankovní spojení
SOŠGS 476 402 740 E-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz IČ Komerční banka, a. s., Most
SPŠ 476 769 501 www.spsasosgsmost.cz 00 524 905 č. účtu 27833491/0100

Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. budova B