Informace budoucích 1. ročníků

Střední průmyslová škola a střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. budova B

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

ve šk. roce 2017/2018

 

Zahájení šk. r. 2017/2018:   Pondělí 4. září 2017 od 08:00 h v jídelně školy, seznámení s vedením školy, třídním učitelem a celým pedagogickým sborem.

Čipové karty: Vstup do budovy školy je zajištěn přes čipové karty, které si žáci v prvním týdnu měsíce září zakoupí za 100 Kč u třídního učitele, čipové karty jsou funkční po celou dobu vzdělávání a žákům zůstávají, nevrací se. Po ukončení vzdělávání jsou automaticky zablokovány a nelze je použít.

Kamerový systém: Škola je monitorována kamerovým systémem na vstupech do školy a v šatnách žáků z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku žáků.

Elektronická žákovská: Rodiče i žáci mají možnost kontroly hodnocení žáků prostřednictvím Bakaláře na webových stránkách školy. Na začátku školního roku obdrží žáci i zákonní zástupci přístupové kódy.

Učebnice: Žáci si zakoupí učebnice podle pokynů vyučujících na začátku školního roku. V pondělí 19. 6. 2017 od 14:30 h proběhne v hale budovy SPŠ Most burza učebnic, kde si mohou žáci zakoupit levněji učebnice od spolužáků.

Omlouvání absence: Dle ustanovení školního řádu, systém omluvných listů – potvrzení zák. zástupcem. Do 3 dnů telefonicky informovat třídního učitele (nebo sekretariát školy) o absenci. Pokud je absence delší dvou dnů (ozdravné pobyty, sportovní soustředění) – je nutné podat prostřednictvím třídního učitele písemnou žádost vedení školy.

Spolupráce s rodiči: 2x ročně rodičovské schůzky, individuální konzultace s učiteli kdykoliv v průběhu šk. roku po předchozí domluvě. Škola telefonicky informuje zák. zástupce žáka v případě  neprospěchu nebo hrubého porušení školního řádu vždy ve čtvrtletí, pololetí a třičtvrtěletí. Základní informace o akcích školy a hodnocení žáků lze též získat na webových stránkách školy. Žáci a zákonní zástupci žáků se mohou se svými návrhy, podněty a připomínkami též obracet na školskou radu, která je při škole zřízena.

Občanské sdružení rodičů a přátel školy: Na začátku školního roku zákonní zástupci přispívají na akce školy finančním příspěvkem v minimální výši 300 Kč. Žáci obdrží prostřednictvím třídního učitele smlouvy o příspěvku na Občanské sdružení rodičů a přátel školy.

Základní požadavky

na vybavení:  přezůvky (nejlépe pantofle, bačkory – bez černé podrážky), nepřezouvání je kázeňským přestupkem, – sešity A4 (cca 15 ks) , psací a rýsovací potřeby, kalkulačka s goniometrickými funkcemi, flash, sportovní úbor a obuv na tělesnou výchovu (blíže upřesní vyučující těl. výchovy v září), 1 visací zámek na šatnovou skříňku (již 1. den).

Základní požadavky pro výuku předmětu Praxe (kromě oboru Technické lyceum)

v dílnách školy:  pracovní oděv („montérky“), pevná plná pracovní obuv (např. „Farmářky“, „fáračky“), pokrývka hlavy (čepice), posuvné měřidlo, svinovací metr, sešit A4, psací potřeby.

 

Stravování: Obědy v jídelně školy, Palachova ulice, stravenky vydává pí Dáša Novotná – tel.: 476 702 740, u které zájemci odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování (přihláška k dispozici u pí Dáši Novotné nebo ke stažení na webových stránkách školy. Lze platit trvalým příkazem ze sporožirového účtu nebo složenkou typu A. Číslo účtu SŠGS: 27833491/0100 Hodnota oběda je 29 Kč. Svačiny v budově školy – kantýna a nápojové automaty.

 

Lékařská péče:  Škola nezajišťuje lékařské ani stomatologické prohlídky (svobodná volba lékaře). V případě školních úrazů je škola pojištěna.

Autobusové spojení: Nádraží Most – autobusová linka č. 5 a č. 30 (zajišťuje DP).

Ubytování: Individuálním zájemcům o internátní ubytování poskytne informace ředitelství školy.

Potvrzení: Tiskopisy na dopravu se potvrzují poslední týden v měsíci srpnu. Potvrzení o návštěvě školy se potvrzují od měsíce září prostřednictvím třídního učitele.

Kurzy: Ve 2. ročníku se uskuteční lyžařský kurz a ve 3. ročníku cyklosportovní kurz. 

Upozornění: Na začátku každého školního roku musí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák odevzdat své zdravotní pojišťovně potvrzení o vzdělávání.

V budově školy a v areálu školy je přísný zákaz kouření.

Časový rozvrh vyučovacích hodin:

Hodina          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        

Zahájení        07:40   08:35   09:30   10:25   11:45   12:35   13:25   14:15   15:05

Ukončení       08:25   09:20   10:15   11:10   12:30   13:20   14:10   15:00   15:50

Přestávka na oběd: 11:10 – 11:45