Síťový analytik ve strojírenství

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Zaměření: Síťový analytik ve strojírenství

Předměty povinného základu Značka Ročník Celkem
 1.  2.  3.  4.
Předměty povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk ANJ, NEJ 3 3 3 3 12
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 2 2
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 2 2 4
Chemie CHE 2 2
Základy ekologie ZEK 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Předměty povinné – odborné
Základy strojírenství ZST 2 2 2 2 8
Numericky řízené systémy NŘS 1 2 3
Technologie výroby a kontroly TVK 2 3 3 2+2 10
Technická grafika TEG 2 2+2 4
Základy informatiky ZKI 2/1+1 2
Hardware HWA 2 2 4
Textové editory TXE 2+2 2
Tabulkové procesory TAP 2+2 1+1 3
Grafické programy GRP 2+2 2+2 3+3 7
Webové stránky WBS 2+2 2
Počítačové sítě POS 2/1+1 2/1+1 4
Databáze DAB 2+2 2
Programování PRG 2/1+1 3+3 5
Informační systémy ISY 2 2
Softwarové inženýrství SWI 2 2
Ekonomika EKO 2 1 3
Automatizační a řídící systémy AŘS 2/1+1 2
Elektronika a elektrotechnika v IT EEI 2/1+1 2
Praxe PRA 3 3 6
Celkem 33 33 33 33 132

 

Odborná praxe je zařazena do 2. a 3. ročníku vždy v rozsahu 2 týdnů na pracovištích sociálních partnerů školy.

Praxe (6h-1.a2. ročník), Hardware (2h-2.ročník) a Grafické programy (1h-3.ročník) jsou součástí Učební praxe v rámci obsahového okruhu Projektování a konstruování, Strojírenská technologie a Stavba a provoz strojů v 9 týdenních vyučovacích hodinách za celou dobu vzdělávání.

Dělení do skupin 1+1 třída je na předmět rozdělena na skupiny

2/1+1 třída má jednu hodinu předmětu společnou, na druhou hodinu je rozdělena na skupiny

MATURITNÍ PŘEDMĚTY:

Český jazyk a literatura

Technologie výroby a kontroly

Předmět ICT

Praktická maturitní zkouška – NŘS, GRP