Maturitní práce SPŠ ve školním roce 2018-2019

Maturitní práce ve školním roce 2018-2019

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

 

dle zákona 2004/561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle dle § 15 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 účinné od 9. listopadu 2012.

 

  1. Zadání maturitní práce obsahuje:

a) téma maturitní práce
b) termín odevzdání maturitní práce – březen 2019
c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce (uvedeno na str. 2)
d) kritéria hodnocení maturitní práce (uvedeno na str. 2)
e) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce 3x v tištěné podobě a 1x CD
f) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně

Zadání maturitní práce s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce stanovila ředitelka školy v termínu – 10. září 2018.

Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v termínu do 19. října 2018. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ředitelka školy určí nejpozději do 9. listopadu 2018 vedoucího maturitní práce a nejpozději do  20. února 2019 stanoví oponenta maturitní práce.

Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická osoba, která není v základním pracovněprávním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy (dále jen “škola”)  a  která působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce. Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitelka školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

Ad. 1 c) Způsob zpracování, obsah a rozsah maturitní práce:

V úvodu práce autor formuluje vlastní východiska, naznačuje obsah a rozsah řešeného problému, stručně hodnotí dosavadní odbornou literaturu a charakterizuje zvolený postup  a metodu řešení. V hlavní části autor podrobně charakterizuje sledovanou problematiku, uvádí postup a výsledky vlastního pozorování či výzkumu, analyzuje je a hodnotí. Prezentuje též vlastní zkušenosti a navrhuje řešení problémů. V závěru autor shrnuje získané poznatky, navrhuje další postup či řešení, sebekriticky srovnává záměr a dosažené výsledky. Naznačuje též možnosti praktického uplatnění výsledků práce.

Obsah práce musí být úplný, včetně příloh (výzkum, výkresy, obrázky):

–       seznam použitých značek a symbolů,

–       text práce (včetně úvodu a závěru) vhodně rozdělený na jednotlivé kapitoly,

–       poznámky a odkazy (pokud nejsou uvedeny pod čarou na příslušné straně textu),

–       seznam použité literatury a zdrojů informací,

–       seznam tabulek, grafů, příloh apod.,

–       seznam použitých odborných výrazů.

 

Rozsah práce bude v rozmezí 25 – 30 stran.

 

Ad. 1 d) Kritéria hodnocení maturitní práce:

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. §24 v platném znění ŘŠ vyhlásila kritéria pro hodnocení  maturitní práce pro obor 78-42-M/01 Technické lyceum na školní rok 2018/2019.

 

V maturitní práci se hodnotí:

 • formální náležitosti maturitní práce
 • splnění zadaného tématu,
 • obsah a rozsah řešeného problému,
 • správnost použití odborné literatury,
 • volené postupy a výsledky pozorování či výzkumu,
 • analýza výzkumu či pozorování,
 • zpracování svého vlastního výzkumu či pozorování,
 • uplatnění výsledků pro praxi,
 • vlastní obhajoba maturitní práce (prezentace maturitní práce, vysvětlení nejasností, práce s posudky vedoucího práce i oponenta, …).

 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
(3) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

(5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

 

Témata maturitních prací pro školní rok 2018/2019

 

Matematika a deskriptivní geometrie

 1. Kombinatorika a pravděpodobnost
 2. Průběhy funkcí
 3. Statistika
 4. Kuželosečky v deskriptivní a analytické geometrii
 5. Tělesa
 6. Stereometrie

 Fyzika

 1. Osvětlení a hluk jako fyzikální parametry při provádění staveb.
 2. Termočlánky a jejich uplatnění v technické praxi.
 3. Spalovací motory – emise výfukových plynů u spalovacích motorů v provozu.
 4. Laser a jeho využití v technické praxi.

Chemie

 1. Alimentární a technické srovnání řepkového a palmového oleje.
 2. Nanotechnologie – -progresivní metody současnosti.
 3. Aktivní uhlí jako jedna z forem uhlíku.
 4. L-karnitin jako aditivum potravinových doplňků.

 

 

V Mostě, 10. 9. 2018                                                             Ing. Ivana Hermannová, v. r.

       ředitelka školy