Maturitní práce SPŠ ve školním roce 2017-2018

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

 

dle zákona 2004/561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle dle§ 15 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č 273/2011 Sb. a vyhlášky č. 371/2012 účinné od 9. listopadu 2012

 

 

(1) Zadání maturitní práce obsahuje
a) téma maturitní práce,

 1. b) termín odevzdání maturitní práce – 3. 2018,
 2. c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce (uvedeno na str. 2),
 3. d) kritéria hodnocení maturitní práce (uvedeno na str. 2),
 4. e) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce 3x v tištěné podobě a 1x CD),
 5. f) určení částí tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.

(2) Zadání maturitní práce s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce stanovila ředitelka školy v termínu – 4. 9. 2017 (témata uvedena na straně 3).   Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma maturitní práce zvolí v termínu do 6. 10. 2017. Maturitní práci může zpracovávat a obhajovat několik žáků společně, i v tomto případě jsou žáci hodnoceni jednotlivě.
(3) Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
(4) Ředitelka školy určí nejpozději do 9. 11. 2017 vedoucího maturitní práce a nejpozději do 19. 2. 2018 stanoví oponenta maturitní práce (uvedeno na straně 4). Vedoucím a oponentem maturitní práce může být i fyzická osoba, která není v základním pracovněprávním vztahu12) k právnické osobě vykonávající činnost školy (dále jen “škola”) a která působí nebo působila v oblasti související s tématem maturitní práce.
(5) Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.
(6) Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.
(7) Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitelka školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

 

 

Ad. 1 c) Způsob zpracování, obsah a rozsah maturitní práce:

V úvodu práce autor formuluje vlastní východiska, naznačuje obsah a rozsah řešeného problému, stručně hodnotí dosavadní odbornou literaturu a charakterizuje zvolený postup a metodu řešení. V hlavní části autor podrobně charakterizuje sledovanou problematiku, uvádí postup a výsledky vlastního pozorování či výzkumu, analyzuje je a hodnotí. Prezentuje též vlastní zkušenosti a navrhuje řešení problémů. V závěru autor shrnuje získané poznatky, navrhuje další postup či řešení, sebekriticky srovnává záměr a dosažené výsledky. Naznačuje též možnosti praktického uplatnění výsledků práce.

Obsah práce musí být úplný, včetně příloh (výzkum, výkresy, obrázky)

–       Seznam použitých značek a symbolů,

–       Text práce (včetně úvodu a závěru) vhodně rozdělený na jednotlivé kapitoly,

–       Poznámky a odkazy (pokud nejsou uvedeny pod čarou na příslušné straně textu),

–       Seznam použité literatury a zdrojů informací,

–       Seznam tabulek, grafů, příloh apod.,

–       Seznam použitých odborných výrazů.

Rozsah práce bude v rozmezí 25 – 30 stran.

 

Ad. 1 d) Kritéria hodnocení maturitní práce:

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. §24 v platném znění ŘŠ vyhlásila kritéria pro hodnocení obhajoby maturitní práce pro obor 78-42-M/01 Technické lyceum na školní rok 2017/2018.

V maturitní práci se hodnotí:

 • Formální náležitosti maturitní práce,
 • splnění zadaného tématu,
 • obsah a rozsah řešeného problému,
 • správnost použití odborné literatury,
 • volené postupy a výsledky pozorování či výzkumu,
 • analýza výzkumu či pozorování,
 • zpracování svého vlastního výzkumu či pozorování,
 • uplatnění výsledků pro praxi,
 • vlastní obhajoba maturitní práce (prezentace maturitní práce, vysvětlení nejasností, práce s posudky vedoucího práce i oponenta…….).

 

(1) Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.
(2) V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky.
(3) Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
(4) Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 – výborný

 1. b) 2 – chvalitebný,
 2. c) 3 – dobrý,
 3. d) 4 – dostatečný,
 4. e) 5 – nedostatečný.
  (5) Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

 

 

 

 

 

Témata maturitních prací pro školní rok 2017/2018

 

 

Matematika a deskriptivní geometrie

 

 1. Elementární funkce – výukový materiál pro žáky 2. ročníku střední školy
 2. Kuželosečky v deskriptivní a analytické geometrii

Fyzika a chemie

 1. Metodický materiál pro výuku CHE na SŠ

a/   Sbírka příkladů, testových úloh, křížovek, doplňovaček, pracovních listů

b/   Sbírka praktických úloh a cvičení

c/   Sbírka kombinovaná /testové úlohy i praktická cvičení/

 

 

 1. Metodický materiál pro výuku FYZ na SŠ

a/  Sbírka příkladů, testových úloh, pracovních listů

b/ Sbírka praktických úloh a jednoduchých pokusů

c/  Sbírka kombinovaná /teoretické i praktické úlohy/

 

Poznámka:  Přesnou specifikaci u obou zadaných témat lze pozměnit po dohodě se žákem.

 

 1. Alimentární a technické srovnání palmového a řepkového oleje – rešerše
 2. Globální oteplování – změny teplot klimatu v ČR za posledních 50 let – vývoj, důsledky, prognóza – rešerše
 3. Chemické složení, mikrostruktura materiálů a zkoušky mechanických vlastností materiálů určených ke strojnímu obrábění – „vlastní výzkum“

 

 

V Mostě, 4. 9. 2017

PaedDr. Hana Praženicová

ředitelka školy