Zápisové lístky

Informace pro uchazeče o vzdělávání v 1. ročníku denního studia středních škol všech zřizovatelů

(kraj, obec, svazek obcí, soukromník, církev)

s trvalým bydlištěm na území Ústeckého kraje

 

 

Vydávání zápisového lístku Krajským úřadem Ústeckého kraje

 

 

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v 1. ročníku středních škol se řídí ust. § 59 až § 62  zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a DENNÍ formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK (nevztahuje se na nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání)

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března  (nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

 

V ostatních případech (uchazeč není žákem základní školy) vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek slouží k tomu, aby uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) potvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává  řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k poštovní přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Ústeckém kraji  či cizincům dle místa pobytu na území ČR bude zápisový lístek vydáván Krajským úřadem Ústeckého kraje na pracovišti Czech POINTU, a to na základě ověření jejich totožnosti. Druhou možností je  zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

 

 

 

Pro vydání zápisového lístku je nutné uvést v žádosti následující údaje:

–          Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče

–          Datum a místo narození uchazeče

–          Adresa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců adresa místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá

–          Stát

–          Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče

 

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku bude na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu vydáván  NÁHRADNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK, a to orgánem, který vydal původní zápisový lístek.  Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.

 

 

 

Kontaktní osoby pro informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Ústeckého kraje:

 

jméno, příjmení telefon Budova B KÚ, č. kanceláře
Mgr. Ludislava Poupalová 475 657 234

206

PaedDr. Mgr. Jan Kobliha 475 657 210

215

Ing. Klára Kyselovičová 475 657 246

215

 

 

 

Adresa pro osobní vydávání zápisových lístků a podávání písemných žádostí o vydání zápisového lístku včetně náhradního

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

pracoviště Czech POINTu

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem

 

 

 

Adresa pro podávání podepsaných a naskenovaných žádostí o vydání zápisového lístku včetně náhradního

 

e-mail: urad@kr-ustecky.cz

 

 

 

Přílohy:

–          Žádost o vydání zápisového lístku (i náhradního) včetně čestného prohlášení

–          Vzor tiskopisu zápisového lístku