Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje dle ust. Š 59 odst. I písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základnim, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711/2, příspěvkové organizace

Předpoklady:

 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,  morální a občanská bezúhonnost,  zdravotní způsobilost,  znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,  osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následuiících písemností:

 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),  doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),  strukturovaný profesní životopis,  lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,  výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,  koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 19. 1. 2018 na adresu: Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: Střední škola Most – neotvírat”.